The default Credits.rtf of Mac Apps :)) Testing: Hopefully not nobody